Projekty

ÚvodProjekty

1) Sociální firma Slunečnice Děčín, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429

Název projektu – Sociální firma Slunečnice Děčín, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429

Realizátor – Sociální firma Slunečnice, DC, s.r.o.

Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. zahájila 29.12.2016 investiční projekt nazvaný „Sociální
firma Slunečnice Děčín“, který byl v roce 2018 podpořen Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj finanční dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.510.284,25 Kč.  Sociální firma Slunečnice DC je novým sociálním podnikem, zaměřeným na úklidové, zahradní a lesní činnosti. Aby podnik mohl realizovat plánované zakázky, potřebujeme z prostředků dotace pořídit zahradní techniku, úklidové vybavení, nářadí a dva dodávkové automobily pro přepravu na zakázky. Neoddělitelnými aktivitami je i psychosociální podpora hendikepovaných a integrovaných pracovníků – projekt jim umožňuje psychologické poradenství, aktivizační a sociální práci, zaškolení, případně doplňkové vzdělávání.

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat nový sociální podnik s nabídkou min. 15 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané a opakovaně se vracející do evidence UP, který bude atraktivně reagovat na poptávku zákazníků, bude soběstačný a ekonomicky udržitelný, a jehož dobrá pověst a kvalita služeb bude zárukou stabilní poptávky zákazníků.

Dílčí cíle projektu, naplňující principy sociálního podniku
Sociální cíl
– Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním a osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo opakovaně se vracejících do evidence UP.
– Poskytování podpůrných služeb v oblasti vzdělávání, psychologické podpory a podpory osobnostního rozvoje
Společensky prospěšný cíl
– Umožnit pracovníkům účast na směřování podniku, aktivní zapojení do jeho chodu a organizace
– Vytvářet pracovní příležitosti, včetně potřebných doprovodných služeb pracovníkům z CS a poskytovat jim tak příležitost pro pracovní uplatnění, sociální začlenění a další osobnostní i profesní rozvoj, zkvalitnění jejich života prostřednictvím zvýšení jejich kompetencí, pracovních návyků, vzdělání a zlepšení praktických dovedností v běžném osobním životě.
Podnikatelský/ ekonomický cíl
– Vybudování a postupné rozšiřování firmy poskytující služby v oblasti úklidů, péče o zeleň, drobných domácích a doplňkových činností a práce v lese, s postupným navyšováním tržeb a vytvářením nových pracovních míst. Při naplňování našeho podnikatelského cíle budeme více než 50% případného zisku reinvestovat do rozvoje sociálního podniku, mimo jiné i do oblasti dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.
– Orientace na lokální trh, a to jak v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů, v rámci spolupráce s místními partnery, při výběru nových pracovníků.
– Zohledňujeme a budeme zohledňovat šetrný a udržitelný přístup k životnímu prostředí např. formou nákupu ekologických výrobků, tříděním odpadu.

Závěrečné zhodnocení realizace projektu – výsledky
Od r. 2017, kdy jsme začali přijímat první zaměstnance, jsme přijali celkem 34 zaměstnanců. V 1. etapě projektu (ukončené k 31.12.2018) pracovalo ve firmě 19 zaměstnanců v celk. součtu 16 úvazků, osoby znevýhodněné tvořily celk. 13,75 úvazku.
K 30.9.2019 zůstalo 16 zaměstnanců  v celk. součtu 14,75 úvazků. Z  nich 10 osob patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 6 osob přišlo z evidence UP.  V této skupině je také 5 osob starších 50 let, 5 osob z romského etnika a 10 osob s nízkou kvalifikací (z toho 3 negramotní) + 3 vyučení. Některé osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. Osoby znevýhodněné mají celk. 12,75 úvazku.

V r. 2018 odešla do starobního důchodu vedoucí firmy, Ing. Olga Hušková a na její místo nastoupila Petra Málková, která do té doby zastávala pozici mistrové a zástupkyně vedoucí, a přijali jsme novou mistrovou.

Na konci r. 2018 jsme zakoupili první automobil, který jsme do té doby využívali na operativní leasing. V původním plánu 2. etapy byl plánován také nákup druhého automobilu. Do výběrového řízení na nákup automobilu se nepřihlásila ve stanoveném termínu ani jedna oslovená firma, a to ani po opakovaném výběrovém řízení, pro které jsme žádali o změnu – prodloužení délky trvání projektu, která nám byla uznána s termínem do 30.9.2019. Od nákupu 2.automobilu jsme nakonec ustoupili a nechali si pouze jeden (tato změna byla poskytovatelem dotace schválena ke konci projektu).
Průběžně jsme zakoupili potřebnou zahradní a úklidovou techniku, abychom byli maximálně soběstační pro všechny rozvíjející se a nově získávané zakázky (pračka, zahradní traktor, bubnová sekačka, profi vysavač) a pravidelně doplňovali materiálové pomůcky (zahradní nářadí, úklidové náčiní s potřebnou udržitelností). Firma je s pořízeným vybavením, zakoupeným projektem soběstačná, spokojeně funguje a pracovní místa jsou udržitelná i díky získaným zakázkám.

Stejně jako v roce 2018 procházeli i v roce 2019 zaměstnanci také psychosociální podporou u Mgr. Bc. Jany Merhautové, kterou jsme pojali jako skupinové supervizní a psychologicky podpůrné sezení v rozsahu 2-4 hodin a individuální konzultace u pracovníků, kteří potřebují samostatnou podporu nebo se aktuálně potýkají s osobními problémy, promítajícími se do práce.

Celkové náklady projektu byly ke dni ukončení projektu 716.578,60 Kč.

Udržitelnost projektu
Ke dni 15.4.2021 je ve firmě zaměstnáno 15 zaměstnanců v celk. součtu 16,054 úvazků. Osoby znevýhodněné mají k datu 15.4.2021 celk. 11,905 úvazku a je jich celkem 12. Z nich 9 osob

patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 5 osob přišlo z evidence UP. V této skupině jsou také 4 osoby starší 50

let, 5 osob z romského etnika a 7 osob s nízkou kvalifikací (z toho 1 negramotný) + 4 vyučení. Některé

osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. Další tři osoby plánujeme přijmout v průběhu roku 2021. V loňském roce 2 osoby ukončily pracovní poměr po ukončení sezónních prací, aktuálně jedna z nich z důvodu zdravotního stavu po prodělání Covid-19  nechce ještě nastoupit do práce, další je po úrazu. Budeme také hledat náhradu za pracovnici, odcházející v průběhu roku do starobního důchodu a chybí nám další pracovnice/pracovníci na úklidové práce, opět je důvodem covidová situace – přeci jen tito pracovníci se pohybují ve společných prostorech bytových objektů a jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy než pracovníci v lese, takže i když mají veškeré ochranné pomůcky a jsou pravidelně testováni, v tuto chvíli se nedaří naplnit stav pracovníků podle našich představ.

2) Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách, CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239

Název projektuZavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239

Realizátor – Slunečnice, z.s.
Tento projekt je spolufinancován ze strany Evropského sociálního fondu.

Termín realizace – 1.5.2020 – 30.4.2022

Realizátor: Slunečnice, z.s., – není poskytovatel soc. služeb (dále SSl), ale je akreditovaným Dobrovolnickým centrem a je přijímající a vysílající organizací pro dobrovolnickou službu do sociálních služeb (akreditované Ministerstvem vnitra ČR)

Partneři s finančním příspěvkem: Poskytovatelé soc. služeb v Děčíně, kteří přijímají dobrovolníky ze Slunečnice nebo mají zájem je přijímat.
Pozn.: formulace s finančním příspěvkem znamená, že z dotace může čerpat finance na aktivity spojené s projektem (vzdělávání, cestovné na semináře, stáže,…)

Partneři projektu (zapojené organizace):
1.) Cesta do světa, p.s. Slunečnice – SR; STD
2.) Indigo Děčín, z.s. – Nízkoprah. zař. pro děti a mládež; Terénní program
3.) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. – SAS_1; SAS_2; Nízkoprah. zař. pro děti a mládež
4.) Charitní sdružení Děčín, z.s. – SAS; Odborné soc.poradenství
5.) Křesťanské společenství Jonáš, z.s. – Nízkoprah.den.centrum
6.) Valérie – Homecare, s.r.o. – Domov pro seniory

Cíle projektu:
– nastavit  jednotný systém pro přijímání a zapojení dobrovolníků do sociálních služeb tak, aby byl plně koherentní s požadavky kvality a standardy sociálních služeb, to vše s úsilím o zlepšení a zkvalitnění sociálních služeb a jejich přínosu pro uživatele
– proškolit sociální pracovníky (případně jiné pracovníky, kteří v soc.službách dobrovolníky přijímají a starají se o ně) v postupech práce s dobrovolníky, právních normách,  rozsahu toho, co je možné zahrnout do dobrovolnické práce a co nikoliv, atd.
– výměna zkušeností s cílem co nejvyšší kvality soc. služeb

Jaký problém projekt řeší:
Do sociálních služeb vstupují vedle profesionálních pracovníků také dobrovolníci. Jejich úkolem je pomoci pracovníkům v přímé péči ulehčit práci s uživateli služeb, doplnit ji, osvěžit a celkově ve spolupráci s organizací, do níž dobrovolníci vstupují, zlepšit pro uživatele kvalitu poskytované služby.
Žadatel, Slunečnice, z.s., je dobrovolnickým centrem akreditovaným ministerstvem vnitra pro přijímání a vysílání dobrovolníků. Díky dlouholeté spolupráci v Komunitním plánování města Děčín už mnoho let vysíláme dobrovolníky do organizací, poskytujících v regionu sociální služby. Dlouhodobě zjišťujeme, že poskytovatelé soc.služeb si s dobrovolníky neumí vždy dobře poradit, dobrovolník časem vyhoří a odejde.  Na druhou stranu jsou poskytovatelé SSL natolik svázáni legislativou, že si často neumí představit, kam a za jakých podmínek vůbec mohou dobrovolníky vpustit a tak jejich potenciál využívají minimálně nebo vůbec. Potýkají se s problémy kolem GDPR, neodbornosti dobrovolníků, kteří jsou v extrémních případech schopni bez odborného vedení průběh služby zkomplikovat až s nebezpečím poškození klienta, potýkají se s nevhodným zařazením dobrovolníka, které pak při následné kontrole napadne MV ČR a organizace pak má strach přijmout dalšího, atd. Toto jsou postřehy z naší dlouholeté praxe.
Je to velká škoda, protože v organizacích, kde mají práci s dobrovolníky kvalitně zpracovánu a nastavenu, jsou dobrovolníci neoddělitelnou součástí týmu, jsou velkou pomocí, přínosem v nových nápadech a podnětech pro rozvoj služeb, jsou velkou motivací pro uživatele a jejich působení pomáhá v dosahování vysoké kvality služeb a spokojenosti jejich uživatelů.
Chceme proto poskytovatelům sociálních služeb, kteří se do projektu zapojili jako partneři, pomoci vyřešit jejich problémy s přijímáním dobrovolníků, a nastavit metodiky práce s dobrovolníky tak, aby se kvalita spolupráce v těchto subjektech otočila do kladné úrovně. Výstupy pak budou využitelné i pro další poskytovatele.

Jaké jsou příčiny problému
Příčiny jsme analyzovali v několika rovinách:
1.) legislativní – poskytovatelé často neznají zákon o dobrovolnické službě a neumí jej zapracovat do svých standardů a metodik tak, aby byl kompatibilní se zákonem o soc.službách
2.) personální – poskytovatelé nemají konkrétně určeného pracovníka, který bude mít přijímané dobrovolníky na starost a tak dochází k tomu, že dobrovolníci nemají pravidelnou kontrolu a vedení, nedostává se jim pravidelné motivace, mnohdy ani řádného úkolování, nevědí, s kým mají své potřeby řešit, jsou vyloučeni ze supervize organizace a přitom mají mnohdy co říci ke kazuistikám uživatelů i jejich IP, atd.
3.) vzdělání – v přijímajících organizacích chybí profesionál, který umí s dobrovolníky pracovat, protože prošel odpovídajícími vzděláváními a je schopen sladit potřeby služby a zapojení tak cizích elementů, jakými jsou dobrovolníci.
4.) poskytovatelé nemají často nadefinováno, na jaké aktivity vlastně dobrovolníky potřebují, jak chtějí, aby jim pomohli, jaké dobrovolníky potřebují, jaká budou kritéria výběru, jaké postupy práce, kdo bude za ně odpovědný, jak je budou kontrolovat, motivovat, nevyžadují od nich povinně supervizi, atd.
5.)  neinformovaný tým – pracovní kolektiv často pohlíží na dobrovolníky jako na vetřelce či další osoby, o které se musí starat a které jsou proto spíše na obtíž – příčinou je nedostatek zkušeností z dobré praxe, a všechny body, které popisuje 1 – 4.
6.) poskytovatelé nevědí ani, jak dobrovolníky oslovit, jak je získat a co jim mohou nabídnout, nemají žádné marketingové ani propagační postupy.

Pro objektivní nadefinování potřebnosti projektu jsme provedli mezi našimi partnery dotazníkové šetření, kde všechny tyto nedostatky byly popsány. Všichni partneři dobrovolníky chtějí, někteří v nějaké míře i využívají, ale nemají kritéria, postupy, metodiky, systém, chybí jim zkušenosti a potřebné vzdělání.

Jaká změna je v důsledku realizace projektu očekávána
Projekt vede cíleně ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a zlepšení životní úrovně uživatelů těchto služeb.
Dílčí očekávané změny, bez kterých by to nebylo možné jsou:
1.) zlepšení systému práce s dobrovolníky, který zjednoduší a zpřehlední práci s nimi všem pracovníkům dané organizace a vymezí hranice  a kritéria tohoto zapojení, které budou jak personálu, tak samotnému dobrovolníkovi oporou
2.) pracovní kolektivy poskytovatelů SSL získají potřebné vědomosti a zkušenosti a budou pozitivně a motivovaně nastaveni pro přijímání dobrovolníků, protože budou chápat jejich přínos a pomoc
3.) vyjasněním odpovědné osoby a jasné hierarchie i pracovních postupů budou pracovníci i dobrovolníci jasně orientováni v tom, jaké je jejich místo v dané organizaci a sníží se tak či úplně eliminují problémy v minulosti vyvolávané nekompetentností dobrovolníků
4.) poskytovatelé SSL zapojení do projektu budou moci mít s odbornou pomocí nastavené metodiky a všechny postupy a budou mít prostor pro jejich ověření v praxi i následnou evaluaci
5.) díky setkáním se s dobrou praxí na plánovaných stážích se v zapojených organizacích otevřou možnosti nových nápadů a zlepší se i oslovování a získávání dobrovolníků, které bude moci daná organizace mnohem snáze dlouhodobě udržet
6.) zpracované metodiky budou veřejně dostupné i dalším poskytovatelům, kteří je budou moci využít pro zpracování vlastních systémů a pravidel

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 01 – Motivační práce s pracovními týmy partnerů

Jako první proběhne v partnerských organizacích motivační práce s pracovníky služeb. Z analýz a Metodiky zpracované HESTIA, o.s. víme, že nezájem a nedůvěra pracovníků v sociálních službách
(PSS i SP) je základním prvkem neúspěchu zapojování dobrovolníků do soc.služeb. S koordinátorem v dané organizaci nejprve projekt podrobně představíme a v tomto úvodním setkání, které bude pojato jako pracovní workshop, také seznámí lektorka Lenka Černá z Dobrovolnického centra v Ústí n.Labem zaměstnance partnera s dobrovolnictvím, aby pochopili, jak jim může pomoci, jaký přínos to pro organizaci je, jak je možné dobrovolníky vnímat jako součást týmu a ne jako cizí prvek, který narušuje nějaký zažitý uzavřený systém. Součástí workshopu bude sdílení zkušeností, obav, postojů, námitek i pozitivních nápadů a potřeb, lektorka s pracovníky vyplní postojový dotazník, který bude sledovat jejich postoje a pohled na situaci v organizaci. Zaměstnancům také představíme formou informací a krátkých videí i „dobrou praxi“ z dokumentů natočených HESTIA, aby měli pracovníci základní představu a mohli si nastavit očekávání a přání.
Workshop proběhne cíleně přímo v partnerské organizaci, trvat bude 2 – 3 hodiny a proběhne 2x – nejprve úvodní, nejpozději do 6 měsíců od začátku projektu (protože je organizací 6, začneme s každou samostatně postupně od zahájení projektu), a závěrečný, zhruba 4 měsíce před ukončením projektu. Sledovat budeme změny postojů pracovníků a praktické změny v organizaci. Celkem tedy v 6 organizacích proběhne dohromady 12 těchto  workshopů.
Z postojových dotazníků budeme potom vycházet v evaluačních aktivitách, budou pro nás zdrojem informací k dalším potřebám a také k plánování vzdělávání pracovníků. Aktivitu bude řídit manažerka projektu, která workshopy personálně i organizačně připraví, bude zpracovávat a vyhodnocovat dotazníky a předávat spolu s lektorkou zpětnou vazbu do partnerských organizací.

KA 02 – Evaluace v partnerských organizacích

Dalším krokem bude evaluace, která je nejzásadnější aktivitou projektu. Jejím smyslem je prověřit u jednotlivých partnerů jejich „připravenost“ na zapojování dobrovolníků – tedy zda mají nastavené metodiky pro zapojování dobrovolníků do SSL, zda vůbec mají pojmenováno, pro jaké činnosti dobrovolníky potřebují, jaké dobrovolníky potřebují, co musí splňovat, jak s dobrovolníky budou pracovat, jak je budou hodnotit, vzdělávat, motivovat, atd., zda systém zapojování dobrovolníků je v souladu se zákonem o dobrovolnictví, zda je v souladu se standardy kvality sociálních služeb a jak je do nich zakomponován, aj.
Oslovíme dodavatele, u nichž víme, že s tvorbou takovýchto „dobrovolnických “ metodik pro sociální služby mají zkušenosti a vybereme dodavatele, který bude časově a objemově schopen pojmout potřeby našeho projektu. Ten v organizacích nejprve prověří stávající metodiky a systémy práce, potom s pracovníky a manažerkou projektu bude připravovat návrhy na řešení a postupy pro přípravy těchto dokumentů a vyjednávat s pracovníky partnerů konkrétní podoby těchto metodik a definicí, které organizace potřebují. Vycházet bude jak ze zpracovaných přípravných dotazníků organizací a úvodních dotazníků a výstupů pracovníků z motivačních aktivit, tak z osobních zjištění a pohovorů. Zpracuje pak návrh standardů a metodik, které projdou v každé organizaci hodnocením a schválením a budou zavedeny do praxe.
Cílem je vytvoření metodik, které budou v souladu se standardy kvality – samostatné standardy pro dobrovolnickou službu v SSL (1.část – obecné pro základní přijetí dobrovolníků – podmínky, dokumenty, metodiky, smlouvy, hodnocení, 2.část – specifické pro konkrétní služby, pokud budou vyžadovat specifika odlišná od ostatních organizací).
Evaluace začne probíhat po uskutečnění úvodní motivační práce se zaměstnanci, tedy max. do 7 měsíců od zahájení projektu, a předpokládáme, že bude v souhrnu trvat max 2 měsíce u každé organizace. Tyto 2 měsíce mohou být po dnech a týdnech ve skutečnosti rozděleny do delšího časového období.
Aktivitu bude mít na starost manažerka projektu, zajistí oslovení a výběr dodavatele a bude s ním absolvovat důležitá jednání v partnerských organizacích, poskytne mu všechny stávající podklady dotazníků a bude nápomocna organizacím s definováním jejich potřeb (zejména s ohledem na důvěrnou znalost organizací a letitou spolupráci v rámci Komunitního plánování města Děčín a vysílání dobrovolníků do jejich služeb).

KA 03 – Akreditované vzdělávání koordinátorů

V průběhu motivačních aktivit pro pracovníky partnerů proběhne v prvním nebo druhém měsíci realizace projektu akreditované proškolení pracovníků, kteří u jednotlivých poskytovatelů budou mít na starost kontakt s dobrovolníky a jejich vedení – pracovně jim říkáme v projektu koordinátoři. Jde většinou o sociální pracovníky, kteří tuhle roli mají navíc ke své běžné práci. Z každé organizace budou proškoleni 2 lidé, jeden koordinátor, druhý jeho „zástupce“ pro potřeby jakékoliv zastupitelnosti, celkem 12 osob.
Kurz uspořádá Dobrovolnické centrum, z.s. z Ústí nad Labem, jedná se o akreditovaný prezenční kurz PROFESIONALIZACE DOBROVOLNICTVÍ, akreditace MPSV č. A2017/0685-SP/PC/VP v rozsahu 50 hodin. Účastníky budou školit 2 lektorky 5 plných vzdělávacích dnů: 8 hodin x 5; + 10 hodin mezi vzdělávacími dny mají účastníci samostatnou činnost, vzdělávání a ověřují teorii v praxi na svých pracovištích. Po ukončení kurzu obdrží účastníci certifikát.
Tento kurz pomůže „koordinátorům“ u jednotlivých partnerů pochopit základní principy dobrovolnické služby a práce s dobrovolníky, naučí je zásady práce s dobrovolníky v sociálních službách a otevře skrze tyto pracovníky cestu k dalším zaměstnancům a k přijetí evaluačních aktivit coby potřebné přípravy na kvalitní začleňování dobrovolníků do sociálních služeb.
Kurz má organizačně na starost manažerka projektu, stejně tak jako zajištění pracovníků, kteří se jej budou účastnit.

KA 04 – Stáže v ČR a SRN

Ideálním způsobem, jak pracovníky poskytovatelů soc.služeb motivovat a nadchnout pro zapojování dobrovolníků, je ukázat jim „dobrou praxi“ a umožnit jim s organizacemi, které tuto praxi mohou nabídnout, diskusi a přímou zkušenost. Proto jsme do projektu zahrnuli několik stáží u poskytovatelů s různými typy sociálních služeb a různými zkušenostmi, kde do sociálních služeb mají dobrovolníky aktivně zapojené, aby pracovníci poznali co nejvíce možností a inspirace. Dvě stáže proběhnou v ČR, jedna v sousedním Sasku v Diakonii Pirna. Stáže v ČR budou jednodenní až dvoudenní, stáž v Pirně bude třídenní se dvěma přespáními.
Stáž v Diakonii Pirna bude specifická tím, že historie dobrovolnické služby v sociálních službách je v SRN mnohem delší než v ČR, a má širší rozsah a přesah než u nás, ale současně je našemu systému velmi podobná. Diakonie Pirna zajišťuje několik druhů sociálních služeb, které postupně s účastníky stáže navštívíme a v průběhu stáže proběhne i jeden dopolední pracovní workshop s pracovníky Diakonie Pirna, kteří budou s našimi účastníky sdílet své zkušenosti z praxe. Tato stáž by měla být největší inspirací pro účastníky projektu, s jakousi vizí ideálního stavu a studnicí nápadů, které mohou potom rozvíjet a připravovat ve svých organizacích. Diakonie Pirna je pro Děčínské organizace v podstatě „za rohem“ a žadatel, Slunečnice, z.s., s ní v této oblasti dlouhodobě spolupracuje, proto jsme ji do projektu zapojili jako důležitý inspirativní rozvojový prvek.
Účast v SRN předpokládáme 20 osob, u organizací v ČR nižší.
Komunikaci v německém jazyce bude zajišťovat tlumočnice, Martina Eisner.
Aktivitu má organizačně i personálně na starost manažerka projektu, bude se rovněž účastnit stáže v SRN jako hlavní kontaktní osoba Diakonie Pirna a bude zajišťovat všechny potřeby účastníků.

KA 05 – Pracovní a vzdělávací workshopy, poradenství

Vzdělávací aktivity
Pro pracovníky partnerských organizací budeme také zajišťovat doplňkové vzdělávání, vycházející z potřeb práce s dobrovolníky a jejich potřeb, které se ukáží při motivačních a evaluačních aktivitách. Vzdělávání bude řešeno buď akreditovanými kurzy, nebo tzv. vzdělávacími workshopy, které budou mít kombinované teoretické předávání informací a diskusní složky. Témata mohou být různá, předpokládáme podle stávajících informací a podnětů:
samostatný workshop se supervizorem, který pracuje s dobrovolníky (udržení standardů kvality se vstupem dobrovolníka, práce s dobrovolníky, kazuistiky, na co se připravit?)
právní workshop (situace, které je potřeba při zapojování dobrovolníků mít dobře právně ošetřené, zkušenosti z praxe, aj.)
kurz řešení konfliktů a krizových situací (přítomnost dobrovolníků vyžaduje schopnost pracovníků zvládat nečekané situace mezi dobrovolníky a uživateli služeb, případně jejich rodinnými příslušníky, atp.)
– další témata kurzů budou vycházet z evaluací

 Poradenství
Poradenství pro poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky – pomoc při hledání typů činností pro dobrovolníky, řešení konkrétních situací, které průběžně budou vyvstávat, aj..  Toto poradenství bude zajišťovat manažerka projektu průběžně dle potřeb koordinátorů individuálně v jednotlivých organizacích po celou dobu trvání projektu – bude se jednat o drobné potřeby a praktické požadavky či potíže, které bude potřeba řešit obratem.
Další poradenství, zaměřené na témata, u kterých se objeví požadavek celého týmu a vyžadují rozsáhlejší projednání, bude poskytovat lektorka Lenka Černá, která v rozsahu 3 – 4 hodin připraví v každé organizaci kulatý stůl, kde budou témata předneseny, propracovány ve skupinách a sdíleny nové postoje a nové možnosti. Po cca po 6 týdnech po kulatém stole proběhne návazné setkání na pracovišti v rozsahu 2 hodiny + 2 hodiny na zpracování závěru a doporučení. Stoly mohou být časově i kratší a může jich proběhnout více.

KA 06 – Ucelení metodik, pilotní ověření a stáž zahraničního experta

Po dokončení úvodní evaluace a absolvování stáží a části vzdělávacích aktivit, proběhne v každé organizaci max. půlroční pilotní odzkoušení a prověření schválených a připravených metodik v praxi. Na starost je bude mít „koordinátor“ dané organizace, který bude metodiky zavádět do praxe, kontrolovat a sledovat jejich naplňování, bude vést dobrovolníky a koordinovat jejich práci v jednotlivých službách a koordinovat další zaměstnance, aby nastavené systémy byly důsledně naplňovány. Všechny odchylky a nedostatky bude sledovat a zaznamenávat, konzultovat v průběhu s manažerkou projektu a aktuálně je budou společně upravovat. Výsledkem bude prověřená, dokončená metodika k trvalému využívání. Manažerka projektu bude nápomocna koordinátorům jak poradenstvím, tak pomocí se zpracováváním potřebných úprav. Pilotní ověření bude probíhat přibližně ve druhé polovině realizace projektu.
Protože tuto práci bude vykonávat „koordinátor“ navíc ke své standardní práci, jsme s organizacemi domluveni, že jim budeme kompenzovat mzdové náklady v rozsahu max.0,2 úvazku.

Dalším, kdo organizacím bude pomáhat v rovině praxe přímo na pracovišti, bude zahraniční expert z Diakonie Pirna – Tobias Hupfer. Jeho úkolem bude v každé organizaci strávit 3 – 4 dny v přímé péči, a to v době, kdy jsou zapojováni dobrovolníci, i kdy nejsou. Bude sledovat, jak si organizace a jejich pracovníci jsou schopni poradit s běžnou praxí i nečekanými situacemi, a bude jim na místě radit z hlediska svých zkušeností. Své poznámky a výstupy na konci pro každou organizaci zpracuje a s pracovníky probere jako doporučení pro zlepšení a pro úpravu do nastavených metodik. S manažerskou projektu pak budou projednávat, co z hlediska naší legislativy lze do úprav z jeho poznatků zahrnout a co nikoliv, případně, jak systémově návrhy experta do našich standardů zahrnout.
Expert bude trávit v Děčíně celkem 20 dní (nemusí být v kuse), plánujeme expertovi hradit diety na ubytování a stravu.

KA 07 – Nastavení marketingu pro získávání dobrovolníků

Každá z organizací zapojených do projektu v úvodním dotazníku a při přípravě projektu vyjádřila potřebu pomoci i s tím, jak mají dobrovolníky získávat a jak propagovat aktivity, do kterých se veřejnost může zapojit. Jsme si vědomi toho, že v sociálních službách takovouto činnost všichni dělají tzv. „na koleně“, protože z provozních dotací není na propagaci dostatek prostředků. Proto chceme postupy získávání dobrovolníků zahrnout do metodiky, je to nedílná součást celé mozaiky práce s dobrovolníky a bez tohoto dílku by mozaika nemohla fungovat, stejně tak jako bez propagace nabídky k veřejnosti by do organizací dobrovolníci nepřicházeli. Navržené marketingové aktivity bude s partnery připravovat a zavádět manažerka projektu, bude organizacím radit, plánovat je spolu s nimi, hledat pro každou organizaci nejvíce vyhovující propagaci s ohledem na jejich aktivity a personální možnosti.
Na základě získaných zkušeností připravíme kratičký scénář pro natočení max. 3 minutového videospotu, který bude zaměřen na  různé cílové skupiny veřejnosti, které mohou dobrovolnickou práci provádět a současně bude propagovat sociální služby. Video by zájemcům o dobrovolnictví v SSL zjednodušeně přiblížilo, co to obnáší, co je čeká a kam se mohou obrátit a jaké služby mohou očekávat. Hovořit v něm budou jak zástupci partnerů, koordinátoři, tak dobrovolníci, ukázány budou záběry z konkrétních služeb. Vzniklé video si poskytovatelé mohou dát na web, pouštět ve školách při besedách se studenty, rovněž je budeme prostřednictvím Komunitního plánování distribuovat dalším organizacím, umístit jej chceme také na FB a YouTube, atd.
Video bude natáčet profesionální reklamní agentura, kterou budeme vybírat.
Marketingové aktivity s organizacemi bude připravovat manažerka projektu, ta rovněž bude vybírat dodavatele videospotu a připravovat na základě vzniklých potřeb a podnětů partnerů scénář k videospotu. Tato aktivita bude realizována posledním pololetí realizace projektu.

KA 08 – Závěrečné vyhodnocení

1.) Ze zpracovaných metodik bude vytvořen ucelený materiál, který bude v souladu se standardy kvality – samostatné standardy pro dobrovolnickou službu v SSL (1.část – obecné pro základní přijetí dobrovolníků – podmínky, dokumenty, metodiky, smlouvy, hodnocení, 2.část – specifické pro konkrétní služby, které budou zpracované jako příklady). Tento přehledný manuál se vzorovými standardy, smlouvami, postupy a prací s dobrovolníky v SSL bude zpracován v el. podobě i vytištěn a bude prostřednictvím Komunitního plánování v Děčíně předán dalším organizacím (bude k dispozici na webu žadatele i KP Děčín, bude zaslán do obcí v regionu Děčína, atd.). Do manuálu zahrneme i příklady z praxe, a právní výklady, které zaznamenáme při vzdělávacích workshopech. Manuál zpracuje manažerka projektu.

2.) Po uskutečnění závěrečných kulatých stolů v motivační aktivitě proběhne vyhodnocení, které bude zpracovávat manažerka na základě výstupů z kulatých stolů. Připraví závěrečnou konferenci, na kterou budou pozváni jak účastnící se partneři, tak ostatní organizace zapojené do komunitního plánování v Děčíně, političtí představitelé města i kraje. Na konferenci přestavíme výstupy projektu, úspěchy i zkušenosti, které jsme v průběhu projektu získali.

Kontaktní údaje:

Manažer projektu
Doubravka Dostálová
dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz
+420 739 355 705
Administrátor projektu
Šárka Zimová Dostálová
zimova.dostalova@seznam.cz
+420 604 626 222

3) Integrační program arte a eko-arteterapie pro mentálně postižené v Děčíně

4) Pomoc dobrovolníků v Děčíně v době pandemie Covid-19 v r. 2020 - 2021

5) Automobil pro služby Cesty do světa

V průběhu roku se nám podařilo k výtěžku Crowdfundingové sbírky na platformě „znesnáze21“ 34.923 Kč získat ještě 31.576 Kč od firmy Tech Data s.r.o.  a 51.375 Kč od Nadace ČEZ. Celkem tak na koupi automobilu již máme 117.874 Kč. Aktuálně je v programu IROP OP REACT-EU ve výzvě č. 101 otevřeno dotační řízení na nákup sociálního automobilu, kam budeme podávat žádost o dotaci. Doufáme, že s částkou 117.874 Kč, kterou nyní máme na spolufinancování, na dotaci bez problémů dosáhneme. Všem ještě jednou děkujeme a jakmile budeme vědět výsledky dotačního řízení na IROP, budeme vás zase informovat.

 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/auto-na-cestu-do-sveta#o-sbirce