Projekty

ÚvodProjekty

Mimo základní činnost poskytování sociálních služeb a provoz Dobrovolnického centra realizujeme každý rok různé samostatné projekty, které naši činnost rozšiřují a obohacují. Podpořit můžete cíleně vybraný projekt, který se Vám bude líbit a tento projekt pak bude předmětem podpory ve Vaší darovací smlouvě.

Zde si můžete prohlédnout anotace jednotlivých projektů.

Aktuálně probíhající

Cafe Bistro Slunečnice

Název projektu – Café Bistro Slunečnice,

Reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_024/0004308

Operační program Zaměstnanost plus

Realizátor Kavárna palačinkárna Na cestě, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Dne 1.6.2024 zahájila Kavárna palačinkárna Na cestě projekt nazvaný Café Bistro Slunečnice, podpořený Evropskou Unií a Ministerstvem pro místní rozvoj z Evropského sociálního fondu plus dotací z Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 2.863.525,92 Kč.

Kavárna otevírá v Děčíně 4 v oblíbeném Obchodním centru Pivovar novou provozovnu – bistro s nabídkou vegetariánské stravy, dobré kávy a doplňkových komunitních aktivit, která poskytne pracovní uplatnění dalším lidem se zdravotním postižením. Chceme z ní vybudovat sociální podnik a plánujeme rozšíření prostor i objemu jídel. Ke stávajícím zaměstnancům budeme přijímat dalších pět osob se zdravotním postižením, vybavíme kuchyň novými spotřebiči a zaměříme se na marketing, abychom co nejdříve vstoupili do povědomí obyvatel města. Velkým krokem pro nás bude také vaření většího objemu obědů a jejich rozvoz k zákazníkům po celém městě.

Hlavním cílem je vybudovat nový sociální podnik s nabídkou pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, který bude atraktivně reagovat na poptávku zákazníků, bude soběstačný a ekonomicky udržitelný, a jehož dobrá pověst a kvalita služeb bude zárukou stabilní poptávky zákazníků.

Další cíle projektu, naplňující principy sociálního projektu
Sociální cíl
● Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním
● Poskytování podpůrných služeb v oblasti vzdělávání a podpory osobnostního rozvoje

Společensky prospěšný cíl
● Umožnit pracovníkům účast na směřování podniku, aktivní zapojení do jeho chodu a organizace
● Vytvářet pracovní příležitosti, včetně potřebných doprovodných služeb pracovníkům z CS a poskytovat jim tak příležitost pro pracovní uplatnění, sociální začlenění a další osobnostní i profesní rozvoj, zkvalitnění jejich života prostřednictvím zvýšení jejich kompetencí, pracovních návyků, vzdělání a zlepšení praktických dovedností v běžném osobním životě.

Podnikatelský/ ekonomický cíl
● Vybudování a postupné rozšiřování firmy poskytující gastronomické služby, s postupným navyšováním tržeb a vytvářením nových pracovních míst. Při naplňování našeho podnikatelského cíle budeme alespoň 55% případného zisku reinvestovat do rozvoje sociálního podniku, mimo jiné i do oblasti dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.
● V rámci možností u dodavatelů orientace na lokální trh, spolupráce s místními partnery.
● Zohledňujeme a budeme zohledňovat šetrný a udržitelný přístup k životnímu prostředí např. formou nákupu ekologických výrobků, tříděním odpadu.

Dobrovolnický klub

Chceme připravit systém zapojování dětí na 2.stupni ZŠ, kterým ještě není 15 let a nemohou být oficiálně dobrovolníky, do smysluplných aktivit rozšiřujících jejich orientaci ve společnosti a v mezilidských vztazích, podporujících jejich hodnotové normy, rozvíjejících solidaritu a participaci na životě komunity, v níž žijí. Ve 2 základních školách v Děčíně proběhnou besedy a exkurze do 6 sociálních služeb, děti si vyberou 3 z nich k dlouhodobé spolupráci. Pro ně pak každý měsíc připraví jednu zajímavou aktivitu. Cílové skupiny budou vybrané bezpečné – senioři v pobytových službách nebo seniorském klubu, děti z Nízkoprahového zařízení a lidé s mentálním postižením v ambulantních službách.

Dobrovolníci k seniorům

Dobrovolnické centrum Slunečnice v Děčíně je akreditované Ministerstvem vnitra pro přijímání a vysílání dobrovolníků. Část dobrovolníků vysíláme do zdravotnických zařízení kombinovaných se sociálními službami – do Domovů pro seniory a do terénních služeb k seniorům do domácností. Výběr dobrovolníků pro tuto oblast, jejich příprava, vzdělávání i spolupráce s přijímajícími zařízeními jsou náročné na čas i odbornost. Projekt se zaměřuje na přípravu dobrovolníků, stabilizaci zázemí této části Dobr. centra a osvětu směrem k veřejnosti. Projekt je podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR a nadací EPCG.

Integrační program arte a eko-arteterapie pro mentálně postižené v Děčíně

Integrace uprchlíků z Ukrajiny

Soutěž v První pomoci pro osoby s mentálním postižením

Cílem projektu je naučit osoby s postižením základům první pomoci, připravit je ke zvládnutí reálných situací v nichž mohou tyto znalosti využít a prověřit jejich schopnosti uplatnění v praxi. K tomu slouží celoroční kroužek První pomoci (péče o tělo, zdravověda, první pomoc) a Zdravotně-pohybový kroužek (udržování fyzické kondice, prevence obezity). Projekt vrcholí soutěží v První pomoci pro týmy lidí s mentálním postižením z celé ČR, která probíhá ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Děčíně a Basketbalovou halou v Děčíně. Projekt je podpořen ministerstvem zdravotnictví ČR.

Ukončené

Sociální firma Slunečnice Děčín, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429

Název projektu – Sociální firma Slunečnice Děčín, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429

Realizátor – Sociální firma Slunečnice, DC, s.r.o.

Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. zahájila 29.12.2016 investiční projekt nazvaný „Sociální
firma Slunečnice Děčín“, který byl v roce 2018 podpořen Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj finanční dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.510.284,25 Kč.  Sociální firma Slunečnice DC je novým sociálním podnikem, zaměřeným na úklidové, zahradní a lesní činnosti. Aby podnik mohl realizovat plánované zakázky, potřebujeme z prostředků dotace pořídit zahradní techniku, úklidové vybavení, nářadí a dva dodávkové automobily pro přepravu na zakázky. Neoddělitelnými aktivitami je i psychosociální podpora hendikepovaných a integrovaných pracovníků – projekt jim umožňuje psychologické poradenství, aktivizační a sociální práci, zaškolení, případně doplňkové vzdělávání.

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat nový sociální podnik s nabídkou min. 15 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané a opakovaně se vracející do evidence UP, který bude atraktivně reagovat na poptávku zákazníků, bude soběstačný a ekonomicky udržitelný, a jehož dobrá pověst a kvalita služeb bude zárukou stabilní poptávky zákazníků.

Dílčí cíle projektu, naplňující principy sociálního podniku
Sociální cíl
– Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním a osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo opakovaně se vracejících do evidence UP.
– Poskytování podpůrných služeb v oblasti vzdělávání, psychologické podpory a podpory osobnostního rozvoje
Společensky prospěšný cíl
– Umožnit pracovníkům účast na směřování podniku, aktivní zapojení do jeho chodu a organizace
– Vytvářet pracovní příležitosti, včetně potřebných doprovodných služeb pracovníkům z CS a poskytovat jim tak příležitost pro pracovní uplatnění, sociální začlenění a další osobnostní i profesní rozvoj, zkvalitnění jejich života prostřednictvím zvýšení jejich kompetencí, pracovních návyků, vzdělání a zlepšení praktických dovedností v běžném osobním životě.
Podnikatelský/ ekonomický cíl
– Vybudování a postupné rozšiřování firmy poskytující služby v oblasti úklidů, péče o zeleň, drobných domácích a doplňkových činností a práce v lese, s postupným navyšováním tržeb a vytvářením nových pracovních míst. Při naplňování našeho podnikatelského cíle budeme více než 50% případného zisku reinvestovat do rozvoje sociálního podniku, mimo jiné i do oblasti dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.
– Orientace na lokální trh, a to jak v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů, v rámci spolupráce s místními partnery, při výběru nových pracovníků.
– Zohledňujeme a budeme zohledňovat šetrný a udržitelný přístup k životnímu prostředí např. formou nákupu ekologických výrobků, tříděním odpadu.

Závěrečné zhodnocení realizace projektu – výsledky
Od r. 2017, kdy jsme začali přijímat první zaměstnance, jsme přijali celkem 34 zaměstnanců. V 1. etapě projektu (ukončené k 31.12.2018) pracovalo ve firmě 19 zaměstnanců v celk. součtu 16 úvazků, osoby znevýhodněné tvořily celk. 13,75 úvazku.
K 30.9.2019 zůstalo 16 zaměstnanců  v celk. součtu 14,75 úvazků. Z  nich 10 osob patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 6 osob přišlo z evidence UP.  V této skupině je také 5 osob starších 50 let, 5 osob z romského etnika a 10 osob s nízkou kvalifikací (z toho 3 negramotní) + 3 vyučení. Některé osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. Osoby znevýhodněné mají celk. 12,75 úvazku.

V r. 2018 odešla do starobního důchodu vedoucí firmy, Ing. Olga Hušková a na její místo nastoupila Petra Málková, která do té doby zastávala pozici mistrové a zástupkyně vedoucí, a přijali jsme novou mistrovou.

Na konci r. 2018 jsme zakoupili první automobil, který jsme do té doby využívali na operativní leasing. V původním plánu 2. etapy byl plánován také nákup druhého automobilu. Do výběrového řízení na nákup automobilu se nepřihlásila ve stanoveném termínu ani jedna oslovená firma, a to ani po opakovaném výběrovém řízení, pro které jsme žádali o změnu – prodloužení délky trvání projektu, která nám byla uznána s termínem do 30.9.2019. Od nákupu 2.automobilu jsme nakonec ustoupili a nechali si pouze jeden (tato změna byla poskytovatelem dotace schválena ke konci projektu).
Průběžně jsme zakoupili potřebnou zahradní a úklidovou techniku, abychom byli maximálně soběstační pro všechny rozvíjející se a nově získávané zakázky (pračka, zahradní traktor, bubnová sekačka, profi vysavač) a pravidelně doplňovali materiálové pomůcky (zahradní nářadí, úklidové náčiní s potřebnou udržitelností). Firma je s pořízeným vybavením, zakoupeným projektem soběstačná, spokojeně funguje a pracovní místa jsou udržitelná i díky získaným zakázkám.

Stejně jako v roce 2018 procházeli i v roce 2019 zaměstnanci také psychosociální podporou u Mgr. Bc. Jany Merhautové, kterou jsme pojali jako skupinové supervizní a psychologicky podpůrné sezení v rozsahu 2-4 hodin a individuální konzultace u pracovníků, kteří potřebují samostatnou podporu nebo se aktuálně potýkají s osobními problémy, promítajícími se do práce.

Celkové náklady projektu byly ke dni ukončení projektu 716.578,60 Kč.

Udržitelnost projektu
V období 16.4.2023 ? 15.4.2024 pracovalo ve firmě 19 osob s celkovou výší úvazku 11,93. Ke dni 15.4.2024 je ve firmě zaměstnáno 18 zaměstnanců. Osoby znevýhodněné mají celk. 10,40 úvazku a je jich k 15.4.2024 celkem 16 (za sledované období 17). Z nich 14 osob patří do skupiny OZP + 2 ZZ. V této skupině jsou také 4 osoby z romského etnika a 11 osob s nízkou kvalifikací, 5 osob starší 50 let.
Některé osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. V loňském roce 3 osoby ukončily pracovní poměr po ukončení sezónních prací, opětovně nastupují v březnu 2024. Josef Černý, který k nám opětovně nastupuje na sezónní práce, se tento rok ze zdravotních důvodu rozhodl dát si pauzu na jeden rok a odpočinout si s požadavkem opatrovnice

Firma naplňuje všechny své plánované záměry. Realizuje zakázky jak v oblasti úklidů (celkem máme 96 smluv na úklid bytových domů, z toho jsou 4 bytová družstva, 2 realitní společnosti, 2 školy, 2 obce a 13 soukromé osoby, ostatní jsou na telefonickou objednávku), realizuje vyklízení sklepů, půd a dalších skladových prostor, případně vyklízení bytů po stěhování či úmrtí nájemníka/majitele (buď pro příbuzné či majitele bytu), vyklízecí a úklidové služby ve stavebních firmách, realizuje zakázky v oblasti zahradních prací (sekání trávy, úpravy pozemků?) a v práci v lese (sázení stromků, ožínání, postřiky, stavění oplocenek, čištění klestu po těžbě, úklid po těžbě dřeva napadeného kůrovcem, atd.)
Práce na zahradách a v lese jsou sezónní, standardně pracovníci na těchto zakázkách v prosinci ukončují pracovní poměr a vrací se až na začátku další sezóny, která závisí zejména na počasí. Pracovníci na úklidech a uklízení pracují celoročně. Firmu stále vede její vedoucí Petra Málková a spolu s ní se o týmy pracovníků stará mistrová Martina Tkáčová. Pozici asistentky pro administrativní a účetní potřeby zajišťuje Marcela Krupičková.

Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách, CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239

Pomoc dobrovolníků v Děčíně v době pandemie Covid-19 v r. 2020 - 2021

Automobil pro služby Cesty do světa

Všem dárcům Crowdfundingové sbírky na platformě „znesnáze21“ i Nadaci ČEZ ze srdce děkujeme za spolufinancování dotace IROP na nový automobil.

 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/auto-na-cestu-do-sveta#o-sbirce