Projekty

ÚvodProjekty

Mimo základní činnost poskytování sociálních služeb a provoz Dobrovolnického centra realizujeme každý rok různé samostatné projekty, které naši činnost rozšiřují a obohacují. Podpořit můžete cíleně vybraný projekt, který se Vám bude líbit a tento projekt pak bude předmětem podpory ve Vaší darovací smlouvě.

Zde si můžete prohlédnout anotace jednotlivých projektů.

Aktuálně probíhající

Dobrovolnický klub

Chceme připravit systém zapojování dětí na 2.stupni ZŠ, kterým ještě není 15 let a nemohou být oficiálně dobrovolníky, do smysluplných aktivit rozšiřujících jejich orientaci ve společnosti a v mezilidských vztazích, podporujících jejich hodnotové normy, rozvíjejících solidaritu a participaci na životě komunity, v níž žijí. Ve 2 základních školách v Děčíně proběhnou besedy a exkurze do 6 sociálních služeb, děti si vyberou 3 z nich k dlouhodobé spolupráci. Pro ně pak každý měsíc připraví jednu zajímavou aktivitu. Cílové skupiny budou vybrané bezpečné – senioři v pobytových službách nebo seniorském klubu, děti z Nízkoprahového zařízení a lidé s mentálním postižením v ambulantních službách. Na závěrečné konferenci pak projekt představíme s jeho průběhem a úspěchy veřejnosti a školám.

Dobrovolníci k seniorům

Dobrovolnické centrum Slunečnice v Děčíně je akreditované Ministerstvem vnitra pro přijímání a vysílání dobrovolníků. Část dobrovolníků vysíláme do zdravotnických zařízení kombinovaných se sociálními službami – do Domovů pro seniory a do terénních služeb k seniorům do domácností. Výběr dobrovolníků pro tuto oblast, jejich příprava, vzdělávání i spolupráce s přijímajícími zařízeními jsou náročné na čas i odbornost. Projekt se zaměřuje na přípravu dobrovolníků, stabilizaci zázemí této části Dobr. centra a osvětu směrem k veřejnosti.

Integrační program arte a eko-arteterapie pro mentálně postižené v Děčíně

Integrace uprchlíků z Ukrajiny

Soutěž v První pomoci pro osoby s mentálním postižením

Cílem projektu je naučit osoby s postižením základům první pomoci, připravit je ke zvládnutí reálných situací v nichž mohou tyto znalosti využít a prověřit jejich schopnosti uplatnění v praxi. K tomu slouží celoroční kroužek První pomoci (péče o tělo, zdravověda, první pomoc) a Zdravotně-pohybový kroužek (udržování fyzické kondice, prevence obezity). Projekt vrcholí soutěží v První pomoci pro týmy lidí s mentálním postižením z celé ČR, která probíhá ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Děčíně a Basketbalovou halou v Děčíně.

Ukončené

Sociální firma Slunečnice Děčín, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429

Název projektu – Sociální firma Slunečnice Děčín, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429

Realizátor – Sociální firma Slunečnice, DC, s.r.o.

Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. zahájila 29.12.2016 investiční projekt nazvaný „Sociální
firma Slunečnice Děčín“, který byl v roce 2018 podpořen Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj finanční dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.510.284,25 Kč.  Sociální firma Slunečnice DC je novým sociálním podnikem, zaměřeným na úklidové, zahradní a lesní činnosti. Aby podnik mohl realizovat plánované zakázky, potřebujeme z prostředků dotace pořídit zahradní techniku, úklidové vybavení, nářadí a dva dodávkové automobily pro přepravu na zakázky. Neoddělitelnými aktivitami je i psychosociální podpora hendikepovaných a integrovaných pracovníků – projekt jim umožňuje psychologické poradenství, aktivizační a sociální práci, zaškolení, případně doplňkové vzdělávání.

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat nový sociální podnik s nabídkou min. 15 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané a opakovaně se vracející do evidence UP, který bude atraktivně reagovat na poptávku zákazníků, bude soběstačný a ekonomicky udržitelný, a jehož dobrá pověst a kvalita služeb bude zárukou stabilní poptávky zákazníků.

Dílčí cíle projektu, naplňující principy sociálního podniku
Sociální cíl
– Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním a osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo opakovaně se vracejících do evidence UP.
– Poskytování podpůrných služeb v oblasti vzdělávání, psychologické podpory a podpory osobnostního rozvoje
Společensky prospěšný cíl
– Umožnit pracovníkům účast na směřování podniku, aktivní zapojení do jeho chodu a organizace
– Vytvářet pracovní příležitosti, včetně potřebných doprovodných služeb pracovníkům z CS a poskytovat jim tak příležitost pro pracovní uplatnění, sociální začlenění a další osobnostní i profesní rozvoj, zkvalitnění jejich života prostřednictvím zvýšení jejich kompetencí, pracovních návyků, vzdělání a zlepšení praktických dovedností v běžném osobním životě.
Podnikatelský/ ekonomický cíl
– Vybudování a postupné rozšiřování firmy poskytující služby v oblasti úklidů, péče o zeleň, drobných domácích a doplňkových činností a práce v lese, s postupným navyšováním tržeb a vytvářením nových pracovních míst. Při naplňování našeho podnikatelského cíle budeme více než 50% případného zisku reinvestovat do rozvoje sociálního podniku, mimo jiné i do oblasti dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.
– Orientace na lokální trh, a to jak v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů, v rámci spolupráce s místními partnery, při výběru nových pracovníků.
– Zohledňujeme a budeme zohledňovat šetrný a udržitelný přístup k životnímu prostředí např. formou nákupu ekologických výrobků, tříděním odpadu.

Závěrečné zhodnocení realizace projektu – výsledky
Od r. 2017, kdy jsme začali přijímat první zaměstnance, jsme přijali celkem 34 zaměstnanců. V 1. etapě projektu (ukončené k 31.12.2018) pracovalo ve firmě 19 zaměstnanců v celk. součtu 16 úvazků, osoby znevýhodněné tvořily celk. 13,75 úvazku.
K 30.9.2019 zůstalo 16 zaměstnanců  v celk. součtu 14,75 úvazků. Z  nich 10 osob patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 6 osob přišlo z evidence UP.  V této skupině je také 5 osob starších 50 let, 5 osob z romského etnika a 10 osob s nízkou kvalifikací (z toho 3 negramotní) + 3 vyučení. Některé osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. Osoby znevýhodněné mají celk. 12,75 úvazku.

V r. 2018 odešla do starobního důchodu vedoucí firmy, Ing. Olga Hušková a na její místo nastoupila Petra Málková, která do té doby zastávala pozici mistrové a zástupkyně vedoucí, a přijali jsme novou mistrovou.

Na konci r. 2018 jsme zakoupili první automobil, který jsme do té doby využívali na operativní leasing. V původním plánu 2. etapy byl plánován také nákup druhého automobilu. Do výběrového řízení na nákup automobilu se nepřihlásila ve stanoveném termínu ani jedna oslovená firma, a to ani po opakovaném výběrovém řízení, pro které jsme žádali o změnu – prodloužení délky trvání projektu, která nám byla uznána s termínem do 30.9.2019. Od nákupu 2.automobilu jsme nakonec ustoupili a nechali si pouze jeden (tato změna byla poskytovatelem dotace schválena ke konci projektu).
Průběžně jsme zakoupili potřebnou zahradní a úklidovou techniku, abychom byli maximálně soběstační pro všechny rozvíjející se a nově získávané zakázky (pračka, zahradní traktor, bubnová sekačka, profi vysavač) a pravidelně doplňovali materiálové pomůcky (zahradní nářadí, úklidové náčiní s potřebnou udržitelností). Firma je s pořízeným vybavením, zakoupeným projektem soběstačná, spokojeně funguje a pracovní místa jsou udržitelná i díky získaným zakázkám.

Stejně jako v roce 2018 procházeli i v roce 2019 zaměstnanci také psychosociální podporou u Mgr. Bc. Jany Merhautové, kterou jsme pojali jako skupinové supervizní a psychologicky podpůrné sezení v rozsahu 2-4 hodin a individuální konzultace u pracovníků, kteří potřebují samostatnou podporu nebo se aktuálně potýkají s osobními problémy, promítajícími se do práce.

Celkové náklady projektu byly ke dni ukončení projektu 716.578,60 Kč.

Udržitelnost projektu
Ke dni 15.4.2021 je ve firmě zaměstnáno 15 zaměstnanců v celk. součtu 16,054 úvazků. Osoby znevýhodněné mají k datu 15.4.2021 celk. 11,905 úvazku a je jich celkem 12. Z nich 9 osob

patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 5 osob přišlo z evidence UP. V této skupině jsou také 4 osoby starší 50

let, 5 osob z romského etnika a 7 osob s nízkou kvalifikací (z toho 1 negramotný) + 4 vyučení. Některé

osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. Další tři osoby plánujeme přijmout v průběhu roku 2021. V loňském roce 2 osoby ukončily pracovní poměr po ukončení sezónních prací, aktuálně jedna z nich z důvodu zdravotního stavu po prodělání Covid-19  nechce ještě nastoupit do práce, další je po úrazu. Budeme také hledat náhradu za pracovnici, odcházející v průběhu roku do starobního důchodu a chybí nám další pracovnice/pracovníci na úklidové práce, opět je důvodem covidová situace – přeci jen tito pracovníci se pohybují ve společných prostorech bytových objektů a jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy než pracovníci v lese, takže i když mají veškeré ochranné pomůcky a jsou pravidelně testováni, v tuto chvíli se nedaří naplnit stav pracovníků podle našich představ.

Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách, CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239

Pomoc dobrovolníků v Děčíně v době pandemie Covid-19 v r. 2020 - 2021

Automobil pro služby Cesty do světa

Všem dárcům Crowdfundingové sbírky na platformě „znesnáze21“ i Nadaci ČEZ ze srdce děkujeme za spolufinancování dotace IROP na nový automobil.

 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/auto-na-cestu-do-sveta#o-sbirce